P r o t o k ó ł

z Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

w dniu 27 czerwca 2015 r.

  

Posiedzenie odbyło się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, przy ul. Tetmajera 38. Początek wyznaczono na godzinę 10.30.

Przybyli reprezentanci 5 spośród 14 gmin członkowskich. Tym samym zgromadzenie nie uzyskało wymaganej statutem zdolności do podejmowania decyzji. Na posiedzenie przybyli również przedstawiciele 2 gmin nie zrzeszonych (Wołomin, Sulejówek), Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, radny Powiatu Pruszkowskiego oraz członkowie zarządu stowarzyszenia. Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1.

Zebranych powitał Prezes Marcin Święcicki. Wobec niskiej frekwencji członków stowarzyszenia podjęto decyzję o zwołaniu posiedzenia w drugim terminie – zgodnie ze statutem godzinę po pierwszym terminie, czyli o 11.30. Miało to istotne znaczenie dla ważności uchwał, które zgromadzenie ewentualnie miałoby podjąć.

Kolejni członkowie stowarzyszenia nie przybyli także w drugim terminie, dlatego podjęto zgodną decyzję o nie procedowaniu zaplanowanego porządku obrad. Wybory nowych władz stowarzyszenia w tak wąskim gronie, jakkolwiek zgodne z obowiązującym statutem, nie dawałyby jednak wystarczająco silnego mandatu do sprawowania władzy w organizacji.

Z przygotowanego porządku obrad zrealizowano jedynie punkt 8, wystąpienie przedstawiciela stolicy. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski, przedstawił zebranym prezentację Współpraca stolicy z gminami obszaru metropolitalnego, która wzbudziła duże zainteresowanie.

Dyskutowano na temat przedstawionych planów rozwoju regionu i roli Warszawy w stołecznej metropolii.

Na tym obrady zakończono.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:

Katarzyna WasilPoczątek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017