Protokół

z Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

w dniu 22 listopada 2011 r.

 

Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Gminy Izabelin przy ul. 3. Maja 42. Przybyli reprezentanci 10 spośród 16 gmin członkowskich. Tym samym zgromadzenie uzyskało, wymaganą statutem, zdolność do podejmowania decyzji. Na posiedzenie przybyli również przedstawiciele 2 gmin nie zrzeszonych, członkowie zarządu stowarzyszenia oraz zaproszeni goście. Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1.

 

Na wstępie zebranych powitał Prezes Andrzej Wielowieyski. Następnie Krzysztof Brzózka odczytał list od ministra Olgierda Dziekońskiego adresowany do uczestników zgromadzenia, jego treść stanowi Załącznik Nr 2.

 

Proponowany porządek obrad obejmował następujące punkty:

1.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia 08.VI.2009r.

4.Podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanego Statutu SMW.

5.Informacja o działalności Zarządu.

6.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SMW.

7.Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMW.

8.Podjęcie uchwały w sprawie składek zaległych.

9.Wybory nowych władz SMW:

a.Wybór komisji skrutacyjnej;

b.Wybór  Zarządu;

c.Wybór Komisji Rewizyjnej;

10.   Przerwa kawowa (około godz.12.00)

11.  Referat prof. Michała Kuleszy „Pozycja gminy w układzie metropolitalnym”.

12.  Wolne wnioski.

 

Ad.1 Zgromadzeni jednogłośnie wybrali Zdzisława Brzezińskiego Przewodniczącym Zgromadzenia.

 

Ad.2 Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował wprowadzenie zmian do kolejnych punktów porządku obrad. Jednogłośnie przyjęto następujące punkty dalszego porządku obrad:

3.      Zatwierdzenie protokołu z Walnego Zgromadzenia 08.VI.2009r.

4.      Podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanego Statutu SMW.

5.      Wybór Prezesa Honorowego.

6.      Informacja o działalności Zarządu.

7.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SMW.

8.      Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi SMW.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie składek zaległych.

10.  Wybory nowych władz SMW:

a.  Wybór komisji skrutacyjnej;

b.  Wybór  Zarządu;

c.  Wybór Komisji Rewizyjnej.

11.  Podjęcie uchwały ws. współpracy z m.st. Warszawa.

12.  Przerwa kawowa

13.  Referat prof. Michała Kuleszy „Pozycja gminy w układzie metropolitalnym”.

14.  Wolne wnioski.

Ad.3    Protokół z  Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 8.VI.2009r przyjęto 7 głosami.

 

Ad.4. Proponowane zmiany w Statucie stowarzyszenia przedstawił Zdzisław Brzeziński.  

Dyskusję dotyczącą zmiany zapisu o wysokości składek członkowskich rozpoczął przedstawiciel Mińska Mazowieckiego. Marcin Jakubowski stwierdził, że wysokość składki dla gmin powyżej 200 tys. mieszkańców jest nieproporcjonalnie duża w zestawieniu ze składkami innych gmin.  Wskazał, że to może być bariera zniechęcająca duże miasta do członkowstwa w stowarzyszeniu.

Krzysztof Brzózka wyjaśnił, że stawka ta została wynegocjowana z przedstawicielem władz Warszawy, kiedy stolica zgłosiła swój akces do stowarzyszenia. Jej wysokość nigdy nie była przez Warszawę kwestionowana. Budżet stolicy jest nieporównywalny z budżetami innych gmin, a jej wiodąca rola w obszarze metropolitalnym rodzi zobowiązania. Wpływy z pozostałych składek pozwalają stowarzyszeniu na opłatę podstawowych kosztów administracyjnych,  jednak ich wysokość uniemożliwia podejmowanie aktywności merytorycznej – prowadzenie badań, ekspertyz, opracowań.

Marcin Święcicki zreferował swoje rozmowy z radnymi m.st. Warszawy, którzy podkreślali ekonomiczne uzasadnienie decyzji o wystąpieniu stolicy ze stowarzyszenia. Zaproponował obniżenie składki dla największych gmin, wskazując na możliwość występowania o granty celowe. Przedstawiciel Nieporętu wsparł tę propozycję.

Skarbnik, Krzysztof Brzózka zaproponował zrezygnowanie ze sztywnego zapisu o wysokości składki dla gmin powyżej 200 tys. mieszkańców i wprowadzenie do Statutu zapisu o negocjowaniu jej wysokości.

Walne Zgromadzenie przyjęło tę propozycję i siedmioma głosami za przyjęło znowelizowaną treść Statutu (Uchwała Nr 1/2011).

 

Ad.5 Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Honorowego poprzedzone zostało wstępem wygłoszonym przez Krzysztofa Brzózkę, który przedstawił kandydaturę Andrzeja Wielowieyskiego do tej funkcji. Skarbnik podkreślił, że dziesięcioletnia historia stowarzyszenia, poprzedzona kilkuletnią współpracą w ramach Konwentu Burmistrzów,  od samego początku była inspirowana, wspierana i kierowana przez Andrzeja Wielowieyskiego. Zaznaczył, że wszyscy przedstawiciele samorządu, zrzeszeni w stowarzyszeniu, są uczniami Prezesa – przez wiele lat korzystali z jego wiedzy, doświadczenia i autorytetu.

Walne Zgromadzenie uchwałę o wyborze Andrzeja Wielowieyskiego na Prezesa Honorowego przyjęło przez aklamację (Uchwała Nr 2/2011).

 

Ad.6 Informację o działalności zarządu przedstawił Andrzej Wielowieyski(Załącznik Nr 3).  Prezes przedstawił trudności w funkcjonowaniu stowarzyszenia. Do podstawowych zaliczył brak regulacji ustawowych. Są gotowe projekty, brak woli politycznej do ich wprowadzenia. Brak decyzji powoduje impas organizacyjny. Najbardziej prawdopodobne jest, w opinii prezesa, że rozstrzygnięcia będą zapadały na poziomie województw.

Ze względu na wagę problemu braku spójnej strategii dla obszaru metropolitalnego, zarząd przygotował projekt uchwały zobowiązującej nowe władze stowarzyszenia do podjęcia rozmów z władzami stolicy w tej kwestii. To jest podstawowy wniosek odchodzącego zarządu i propozycja dla nowych władz stowarzyszenia.

 

Ad.7 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Witold Malarowski. Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2010r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie sprawozdania i udzielenie zarządowi absolutorium. W uzasadnieniu opinii Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podkreślił troskę zarządu o ograniczanie kosztów i oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.

Andrzej Wielowieyski wskazał na możliwość podejmowania wspólnych działań ze stolicą wynikającą z posiadanej rezerwy finansowej.

Do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono uwag.

Ad.8 Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie uchwałę o udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi (Uchwała Nr 3/2011).

 

Ad.9 Propozycję umorzenia zaległych składek przedstawił Witold Malarowski. Uzasadniał, że decyzja ta pozwoli nowemu zarządowi na rozpoczęcie działalności bez obciążeń w postaci nieściągalnych należności.

Wójt Nieporętu zaproponował aby umorzyć zaległe składki jedynie stolicy, która wystąpiła ze stowarzyszenia. Sławomir Mazur stwierdził, że anulowanie zaległości innych członków byłoby nieuczciwe wobec gmin regularnie wpłacających należności wobec stowarzyszenia.

Propozycja ta została zgłoszona jako wniosek formalny i została przyjęta dziewięcioma głosami (Uchwała Nr 4/2011).

 

Ad. 10  Przedstawiciel Żyrardowa, Grzegorz Obłękowski, zgłosił dwa wnioski formalne:

1. o głosowanie w trybie jawnym;

2. o rezygnację z głosowania poszczególnych kandydatur i przegłosowanie całych list

–  Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący obrad poddałoba wnioski pod głosowanie. Wnioski przyjęto bez sprzeciwu.

 

Zdzisław Brzeziński zgłosił wniosek o przyjęcie pięcioosobowego składu zarządu. Wniosek został przyjęty 8 głosami. Wiceprezes zgłosił wniosek o ustanowienie trzyosobowego składu Komisji Rewizyjnej. Wniosek został przyjęty 6 głosami.

 

Andrzej Wielowieyski zgłosił następujących kandydatów do zarządu:

 1. Marcin Święcicki,
 2. Stanisław Kruszewski,
 3. Witold Malarowski,
 4. Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Grzegorz Obłękowski zgłosił kandydaturę Krzysztofa Brzózki.

 

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrało do Zarządu Stowarzyszenia następujące osoby:

 1. Marcin Święcicki,
 2. Stanisław Kruszewski,
 3. Witold Malarowski,
 4. Maria Jolanta Batycka-Wąsik
 5. Krzysztof Brzózka

 

Witold Malarowski zgłosił do Komisji Rewizyjnej następujących kandydatów:

 1. Krzysztof Turek,
 2. Grzegorz Obłękowski,
 3. Małgorzata Stępień-Przygoda.

 

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrało proponowany skład Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie podjęcia wspólnych prac z władzami m. st. Warszawy nad założeniami strategii rozwoju na Obszarze Metropolitalnym Warszawypodjęto jednomyślnie (Uchwała Nr 5/2011).

 

Ad. 13Profesor Michał Kulesza wygłosił referat „Pozycja gminy w układzie metropolitalnym”.

 

Dyskusję po wystąpieniu profesora rozpoczął Marcin Święcicki. Stwierdził, że w obszarze zainteresowań i potencjalnej aktywności stowarzyszenia znajduje się wiele spraw. Należą do nich między innymi: sposób dystrybucji środków unijnych, ustawa o tzw. janosikowym, plany zagospodarowania przestrzennego, układ komunikacyjny na obszarze metropolitalnym. Rolą stowarzyszenia może być lobbowanie za podejmowaniem pożądanych rozwiązań legislacyjnych, wspieranie inicjatyw samorządowych, pełnienie funkcji forum wymiany poglądów i wypracowywania wspólnego stanowiska. Funkcjonowanie stowarzyszenia nawet bez stolicy jest uzasadnione chociażby liczbą wspólnych problemów i spraw. Tym niemniej, niezbędne jest podjęcie starań o powrót Warszawy do grona członków stowarzyszenia.

 

Przedstawicielka Podkowy Leśnej zapytała, czy prawdziwa jest pogłoska o planowanej przez rząd likwidacji małych gmin. Prof. Kulesza stwierdził, że u źródeł takich projektów leży przekonanie, iż małe gminy generują nieproporcjonalnie duże koszty obsługi administracyjnej.

Receptą mogłoby być ograniczanie kosztów poprzez współdziałanie gmin ze sobą sąsiadujących i tworzenie wspólnych instytucji zarządzających np. drogami, zamówieniami publicznymi itp. Podkreślał małą aktywność samorządów w działaniach promocyjnych, obronie istotnych lokalnych  interesów i potrzeb. Współczesne realia wymagają radykalizacji działań, sięgnięcia po pomoc profesjonalistów od PR, agencji reklamowych, mediów.

 

Ad. 14 W ramach wolnych wniosków Witold Malarowski zaproponował dyskusję o propozycji Polskiej Grupy Energetycznej dotyczącej opłat za korzystanie z infrastruktury PGE przez gminy. Zaproponował podjęcie wspólnych działań przez zainteresowane gminy, co da silniejszą pozycję negocjacyjną.

Przedstawiciel Mińska Mazowieckiego przedstawił opinię, że nierealne oczekiwania PGE można zastopować żądaniem opłaty za służebność przesyłu za ostatnie 10 lat gdyż słupy stoją na gruntach gminnych.

Przedstawicielka Podkowy Leśnej podkreśliła, że wyliczenia PGE są nierzetelne.

Sławomir Mazur zaproponował zignorowanie żądań PGE. Uzgodniono, że stanowiska przyjęte przez poszczególne gminy w tej sprawie, zostaną przesłane do biura stowarzyszenia.

 

Przedstawiciel Nieporętu przedstawił opinię, że projekt ustawy Prezydenta RP w sprawie współdziałania samorządów zawiera wiele błędnych założeń. Jako przykład wskazał projektowane konsultacje społeczne podważające legitymację rad gmin.

 

Burmistrz Piastowa zgłosił postulat aby spotkania członków stowarzyszenia odbywały się częściej niż dotychczas. Podkreślił potrzebę podejmowania wspólnych działań.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym obrady zakończono.

 

Protokół sporządziła:

Katarzyna Wasil

 

 

 

 Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017