P r o t o k ó ł

z Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

w dniu 14 maja 2008 r.

 

Posiedzenie odbyło się w siedzibie stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kościelnej 17. Przybyli burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich oraz członkowie zarządu stowarzyszenia – lista obecności stanowi Załącznik Nr 1.

 

Prowadzenie obrad powierzono Prezesowi Andrzejowi Wielowieyskiemu.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

1.     Informacja o sytuacji finansowej stowarzyszenia za 2007 rok.

2.     Podjęcie uchwały w/s wysokości składek członkowskich.

3.     Podjęcie uchwały w/s składek zaległych do 31 grudnia 2007.

4.     Sprawy różne.

 

Ad.1  Przedstawioną informację o sytuacji finansowej stowarzyszenia w 2007 roku przyjęto bez uwag.

 

Ad.2  Do projektu Uchwały w/s wysokości składek członkowskich wprowadzono zmiany. Usunięto §2, zmianie uległa numeracja kolejnych paragrafów. Ostateczny kształt uchwały stanowi Załącznik Nr 2. Poprawiona uchwała została podjęta większością głosów: 8 za; 1 wstrzymujący; 0 przeciw.

Delegaci uzgodnili, że Statut stowarzyszenia wymaga przeredagowania w części określającej zasady członkostwa dla powiatów i instytucji wspierających. Postanowiono zasięgnąć opinii prawników w tej sprawie.

 

Ad.3  W projekcie Uchwały w/s składek zaległych do 31 grudnia 2007 zmieniono tytuł. Po poprawce uchwałę (Załącznik Nr 3) przyjęto większością głosów: 8 za; 1 wstrzymujący; 0 przeciw.

Prezes Wielowieyski zaapelował do członków stowarzyszenia o regularne i terminowe wpłaty składek członkowskich. Podkreślił, że jest to jedyne źródło finansowania rozlicznych zadań realizowanych przez SMW.

 

Ad.4 Prezes Wielowieyski zreferował pierwsze godziny konferencji poświęconej sprawom metropolii, która odbywa się równolegle z walnym zgromadzeniem.

 

Delegaci dyskutowali na temat przygotowywanej ustawy metropolitalnej. Andrzej Wielowieyski poinformował o możliwych problemach wynikających z nieuwzględnienia w projekcie rządowym obszarów metropolitalnych tzw. ściany wschodniej. Aspiracje Lublina i Białegostoku nie znajdują odzwierciedlenia w planach MSWiA. W opinii Prezesa ośrodki te powinny już przygotowywać się do objęcia w przyszłości roli metropolii.

Zdefiniowano główne problemy warszawskiego obszaru metropolitalnego:

1. delimitacja obszaru;

2. koncepcja podmiotowa;

3. odpowiedzialność za zagospodarowanie przestrzenne.

Podkreślano niewielkie zainteresowanie mediów tą problematyką. Andrzej Wielowieyski zadeklarował, że stowarzyszenie roześle do wszystkich gmin współpracujących projekt ustawy natychmiast po jego otrzymaniu.

 

Po omówieniu przez Zdzisława Brzezińskiego prac zespołów roboczych, przedstawiciel Izabelina zaproponował, aby stowarzyszenie przygotowywało materiały autorskie opisujące te działania. Gminy warszawskiego obszaru metropolitalnego powinny otrzymywać konkretne propozycje. Tylko tak można włączyć się do prac przy tworzeniu ustawy metropolitalnej. Zaproponował, aby zatrudnić osobę do opracowania takich dokumentów.

Wiceprezes Brzeziński wspomniał, że dotychczas taką funkcję w stowarzyszeniu pełnił Olgierd Dziekoński. Obecnie, w związku z podjęciem obowiązkówwiceministra,  kontynuacja tych prac przez O. Dziekońskiego jest niemożliwa. Prezes Wielowieyski poinformował, że pokłada pewne nadzieje we współpracy z dr Mirosławem Grochowskim z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes zadeklarował kontynuację prac nad strategią, poinformował o planowanych spotkaniach.

 

Delegaci rozmawiali o problemach komunikacji na terenie aglomeracji warszawskiej. Stolica przeprowadziła w 2005 roku badania, które zawężono tylko do obszaru Warszawy.  Przedstawiciele stowarzyszenia uznali, że w trybie pilnym należy sporządzić pełną analizę sytuacji komunikacyjnej. We wnioskach powinny znaleźć się propozycje funkcjonalnego powiązania gmin ościennych z Warszawą.

 

Kolejnym tematem rozmowy była współpraca na obszarze wodociągów i kanalizacji. Burmistrzowie i wójtowie sygnalizowali, że relacje gmin z MPWiK nie są partnerskie. Nierozwiązana pozostaje wciąż kwestia inwestycji wodociągowych. Zaproponowano, aby zasięgnąć opinii prawników w tej sprawie.

Na tym obrady zakończono.

 

 

Protokół sporządziła:

Katarzyna Wasil

 

 

Załącznik Nr 2

 

 

 

UCHWAŁA Nr 1/2008

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

z dnia 14 maja 2008 roku

 

 

w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej.

 

Na podstawie § 24 ust.2 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wysokość rocznej składki członkowskiej za 2008 rok i lata następne dla gmin, których liczba mieszkańców nie przekracza 200.000 określa się jako iloczyn 0,20zł i liczby mieszkańców gminy - członka stowarzyszenia, wg danych GUS na koniec czerwca poprzedniego roku.

 

§ 2

 

Termin płatności składek członkowskich ustala się na 30 czerwca każdego roku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 3

UCHWAŁA Nr 2/2008

WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

z dnia 14 maja 2008 roku

 

 

 

w sprawie: składek zaległych.

 

 

Na podstawie § 20 Statutu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 

Jednorazowo anuluje się niezapłacone składki członkowskie za lata poprzednie do 31 grudnia 2007r., zobowiązując jednocześnie wszystkich członków do terminowej wpłaty składek bieżących oraz wszystkich kolejnych.

 

§ 2

 

Zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do sprawowania nadzoru nad prawidłowością i terminowością wpłat składek członkowskich.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017