Protokół

z Walnego Zgromadzenia

Członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

w dniu 3 grudnia 2004 r.

 

         Posiedzenie odbyło się w Warszawie przy ul. Kredytowej 1. Przybyli burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich, gmin kandydujących oraz przedstawiciele różnych szczebli samorządów regionu – lista obecności w załączeniu (Zał. Nr 1). Gośćmi posiedzenia byli: prof. Wisła Surażska, mgr inż. arch. Olgierd Dziekoński i prof. dr Zbigniew Strzelecki.

Prowadzenie obrad powierzono wiceprezesowi Krzysztofowi Brzózce.

 

Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez zmian - (Zał. Nr 2).

 

         Na wstępie prezes Andrzej Wielowieyski powitał wszystkich zebranych. Przedstawił w ogólnym zarysie funkcje i role obszarów metropolitalnych, prawdopodobne kierunki ich rozwoju oraz możliwe zagrożenia. Wskazywał na nierównomierny  rozwój poszczególnych obszarów – jako pozytywny przykład wskazał Metropolię Wrocławską. Prezes podkreślił znaczenie inicjatywy najniższych szczebli samorządu dla stworzenia struktury porozumienia i współpracy między gminami regionu i jego centrum. Omówił działania podejmowane w tym kierunku przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, jego rolę i zadania na przyszłość.

 

         W kolejnym punkcie porządku obrad mgr inż. arch. Olgierd Dziekoński wygłosił referat „Współpraca międzygminna wobec rozwoju obszaru metropolitalnego” . W wystąpieniu tym omówiona została formalna płaszczyzna współpracy wynikająca z nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta nakazuje uzgadnianie i konsultowanie zamierzeń inwestycyjnych w ramach obszaru metropolitalnego. Niezbędne dla rozwoju tych obszarów jest współdziałanie (negocjowanie i harmonizowanie zamierzeń) gmin, powiatu i województwa. Autor przedstawił rolę gmin w procesie sporządzania i uzgadniania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, strategii rozwoju i regionalnego programu operacyjnego. Omówiono kryteria jakie muszą spełniać ponadlokalne inwestycje celu publicznego, wzajemne relacje oraz potrzeby inwestycyjne. Poruszono kwestię programowania finansowych możliwości rozwoju w kontekście ustawy o Narodowym Planie Rozwoju. Szczególną rolę dla określenia udziału środków UE w rozwoju obszaru pełnią regionalne plany operacyjne. Opisane zostały formalne procedury postępowania dla wykorzystania środków UE. Na zakończenie autor zrelacjonował praktyczny zakres merytoryczny dla współpracy gmin i miasta stołecznego Warszawy w odniesieniu do zagadnień rozwojowych obszaru metropolii.

Pełen tekst wystąpienia R. Dziekońskiego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

         Kolejnym punktem spotkania było wystąpienie prof. dr Z. Strzeleckiego na temat:„Miejsce metropolii stołecznej w województwie mazowieckim”.

We wstępie autor zaznaczył, że rozwój metropolii jest wypadkową tendencji ogólnokrajowych. W relacjach miasta i otoczenia rysuje się dychotomia. Peryferia strefy wpływu Warszawy różnią się istotnie od obszaru metropolitalnego.

W swoim wystąpieniu Z. Strzelecki omówił parametry rozwojowe Warszawy na tle województwa mazowieckiego. Na podstawie danych statystycznych wykazał, że stolica jest największym beneficjentem zmian gospodarczych ostatnich lat.

Mieszkańcy stolicy  (1.700 tys.) stanowią 1/3 liczby mieszkańców całego województwa. Jeśli doliczymy do tego 900 tys. osób zamieszkałych na obszarze metropolitalnym udział ten zbliży się do połowy liczby Mazowszan. Znajduje to odzwierciedlenie np. w liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Jest ona proporcjonalna - podobnie jak rynek pracy - do gęstości zaludnienia i najwyższą wartość przyjmuje w stolicy i obszarze bezpośrednio do niej przyległym.

Można zauważyć bardzo wyraźną prawidłowość: Warszawa stanowi centrum rozwoju, który rozprzestrzenia się w pasie około 20 - 30 km. wokół niej.  W pasie oddalonym od stolicy około 70 – 100 km. trudno zauważyć pozytywne wpływy Warszawy. Na tym terenie przeważają tzw. czynniki wypłukiwania: wykształceni, przedsiębiorczy mieszkańcy osiedlają się bliżej centrum, tam zakładają swoje firmy. Podobna sytuacja występuje także w przypadku wzrostu udziału rynku zagranicznego – wzrost ten odnotowywany jest tylko w stolicy i na obszarach oddalonych od niej nie więcej niż 30 km. Ta sama tendencja obowiązuje w przyroście ludności, przyroście ludności z wyższym wykształceniem oraz wzroście PKB (różnica wzrostu PKB w stolicy i regionie jest kilkukrotna). Zjawisko wypłukiwania potencjału najbardziej odczuwalne jest w gminach na peryferiach województwa.

Poziom dochodów własnych gmin do 1998 roku na terenie województwa mazowieckiego miał inną strukturę niż obecnie. Sześć lat temu najbiedniejsze gminy tworzyły pierścień wokół metropolii. Od 1999r. sytuacja w tych gminach poprawia się a na obrzeżach regionu odnotowywana jest trwała stagnacja. Optymizmem napawa fakt, że strefa oddziaływania Warszawy powiększa się a tempo wzrostu różnic maleje. Na tempo rozwoju poszczególnych regionów wpływ ma rozwój infrastruktury transportowej.

         Uchwalanie Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego podlega identycznym procedurom jak dla planu województwa. Mazowieckie Biuro Planowania i Rozwoju Regionalnego – we współpracy z odpowiednimi instytucjami Warszawy - przystąpiło już do sporządzania. Gotowa jest Karta Programowa.

         Delimitacja obszaru metropolitalnego przeprowadzana jest na szczeblu rządowym. Na razie opracowywane są wstępne analizy niezbędne do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. W analizach tych uwzględniane jest także miasto Pułtusk, które ze względu na znaczącą rolę powinno zostać włączone do stołecznego obszaru metropolitalnego. Na podstawie analiz zostaną sformułowane rekomendacje (strategiczne warunki rozwoju uwzględniające Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 – 2013) dla rządu.

 

        

Po referacie Z. Strzeleckiego rozpoczęto dyskusję. Głos zabrała prof. Wisła Surażska. Na podstawie badań wielu miast metropolitalnych w Polsce pani profesor twierdzi, że tendencje rozwojowe regionu warszawskiego odbiegają od innych metropolii. Proces ten nie przebiega tak harmonijnie  ponieważ metropolia stołeczna silniej „wypłukuje” potencjał z obrzeży a region mniej korzysta z rozwoju miasta. W opinii W. Surażskiej wynika to z odmiennej historii osadniczej. Aby inne miasta regionu mogły się szybciej rozwijać – w opinii W. Surażskiej - Warszawa winna być wyłączona z województwa mazowieckiego.

 

W efekcie dyskusji, po wysłuchaniu opinii ekspertów i przeprowadzonych konsultacjach, wypracowano wspólne stanowisko wyrażone w formie uchwał. Uprawnieni członkowie Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – przy poparciu przedstawicieli pozostałych gmin - jednogłośnie podjęli następujące uchwały:

 

1.     Uchwała w/s delimitacji granic obszaru metropolitalnego.

– 10 głosów ZA; 0 głosów PRZECIW; 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ;

 

2.     Uchwała w/s uznania gmin obszarów metropolitalnych jako beneficjentów funduszy Unii europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013.

– 10 głosów ZA; 0 głosów PRZECIW; 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ;

 

3.     Uchwała w/s podmiotowego funkcjonowania obszarów metropolitalnych.

– 10 głosów ZA; 0 głosów PRZECIW; 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ;

 

4.     Uchwała w/s koniecznych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych.

– 10 głosów ZA; 0 głosów PRZECIW; 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.

 

 

         Po podjęciu uchwał prezes Andrzej Wielowieyski złożył sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w okresie od 20.03.2001 do 30.09.2004 – Zał. Nr 4.

Skarbnik stowarzyszenia Zdzisław Brzeziński złożył sprawozdanie finansowe za ten sam okres – Zał. Nr 5.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Malarowski w imieniu komisji rekomendował udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia Metropolia Warszawa absolutorium.

Członkowie stowarzyszenia w jawnym głosowaniu – 10 głosami ZA, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się udzielili Zarządowi Stowarzyszenia Metropolia Warszawa absolutorium za okres marzec 2001 – wrzesień 2004.

 

         Kolejnym punktem porządku obrad był wybór władz stowarzyszenia. Na wniosek formalny zgłoszony przez przedstawiciela gminy Nieporęt – przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków – zdecydowano o 5. osobowym składzie zarządu i 3. osobowym składzie komisji rewizyjnej.

Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.     Maciej Mazur,

2.     Krzysztof Wnuk,

3.     Grzegorz Szuplewski.

Do zarządu zgłoszono następujące kandydatury:

1.     Andrzej Wielowieyski,

2.     Krzysztof Brzózka,

3.     Zdzisław Brzeziński,

4.     Krzysztof Turek,

5.     Stanisław Kruszewski,

6.     Jerzy Boksznajder.

Krzysztof Turek nie wyraził zgody na kandydowanie. Głosowaniu poddano 5 kandydatur. Głosowanie przeprowadzono w sposób tajny.

 

W wyniku głosowania do Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa wybrano następujące osoby:

1.     Andrzej Wielowieyski -     8 głosów,

2.     Krzysztof Brzózka -                    8 głosów,

3.     Zdzisław Brzeziński -         8 głosów,

4.     Stanisław Kruszewski -     8 głosów,

5.     Jerzy Boksznajder -           8 głosów.

 

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Warszawa zgłoszono i następnie jednogłośnie wybrano:

1.     Krzysztof Turek -     8 głosów,

2.     Witold Malarowski -  8 głosów,

3.     Tomasz Atłowski -   8 głosów.

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi Załącznik  Nr 6.

 

         Ostatni punkt spotkania stanowiły wolne wnioski. Prezes i Skarbnik stowarzyszenia wystąpili z apelem do gmin członkowskich o wpłacenie składek za 2004 rok. W trakcie dyskusji ustalono, że spotkania stowarzyszenia będą odbywały się kolejno w poszczególnych gminach członkowskich. Jako miejsce pierwszego spotkania wybrano Józefów. Ustalono, że odbędzie się ono w połowie stycznia 2005 roku a tematem wiodącym będzie problem dofinansowania komunikacji stołecznej przez gminy ościenne.

Na tym obrady zakończono.

 

 

 

 

 

 

 

 Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017