Warszawa, 26 marca 2012 r.  
Wniosek do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego


Dynamika rozwoju województwa mazowieckiego jest wewnętrznie zróżnicowana. Biegunem rozwoju jest Warszawa. Szybkie zmiany zachodzą też w gminach otaczających Warszawę, znajdujących się w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Obserwowane zjawiska i procesy rozwoju w tym obszarze mają w dużym stopniu charakter nieskoordynowany, co jest przyczyną chaosu funkcjonalno-przestrzennego. Przygotowywane plany rozwoju gmin i realizowane przez nie przedsięwzięcia nie prowadzą do harmonijnego rozwoju OMW, ale są przyczyną różnego typu konfliktów i w przyszłości mogą prowadzić do powstawania poważnych barier rozwojowych. Kwestia rozwoju OMW, jako obszaru kluczowego dla rozwoju regionu, powinna być przedmiotem szczególnej uwagi władz samorządowych szczebla regionalnego i lokalnego. Dlatego też wnioskuje się wprowadzenie do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego zapisów:

1.     dotyczących delimitacji obszaru metropolitalnego Warszawy. Obecne wydzielenie     oparte jest na danych i informacjach, które w ciągu kilku ostatnich lat uległy     dezaktualizacji. Koniecznym jest więc określenie na nowo kryteriów i mierników     pozwalających stwierdzić przynależność gmin do OMW.

2.     które wesprą rozwój tak Warszawy jak i OMW. Bez takich zapisów w Strategii, które     stworzą trwałe podstawy ich wsparcia, metropolia warszawska nie sprosta konkurencji     z innymi metropoliami krajowymi i metropoliami funkcjonującymi w skali     europejskiej.

3.     które pozwolą na stworzenie mechanizmu stałego monitorowania procesów rozwoju     metropolii i     wykorzystywanie jego wyników w korygowaniu polityk rozwoju i w     bieżącym zarządzaniu metropolią.

4.     określających optymalną architekturę jednostek samorządu terytorialnego i ich związków sprzyjających koordynacji działań planistycznych i sprawnemu zarządzaniu różnymi funkcjami publicznymi na obszarze OMW.

5.     określających pożądane instrumenty zarządzania, które służyć będą podnoszeniu     atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej metropolii warszawskiej.

6.     umożliwiających przygotowanie strategii konkretnie dla OMW jako wyjątkowej     terytorialnej jednostki funkcjonalno-przestrzennej.

7.     określających drogę upodmiotowienia strategii dla OMW, co jest warunkiem     przygotowania strategii realistycznej w sensie możliwości jej realizacji.Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017