Warszawa, 26 marca 2012 r.  
Wniosek do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Biorąc pod uwagę występujące aktualnie trendy rozwoju województwa mazowieckiego,  w tym postępującą polaryzację procesów rozwoju, dynamiczny rozwój metropolii Warszawa przy jednoczesnym braku ładu funkcjonalno-przestrzennego w Obszarze Metropolitalnym Warszawy, presję urbanizacyjną na terenach otaczających Warszawę, która zmienia sposoby użytkowania terenów, niezbędnym jest wprowadzenie zapisów w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, które ukierunkują rozwój metropolii warszawskiej umożliwiający przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom i procesom.

Wnioskuje się wprowadzenie do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego ustaleń:

1.      zapewniających poprawę wydolności systemu transportowego Warszawy i     otaczającego ją obszaru. Poprawa wydolności transportowej przyczyni się nie tylko do     wzmocnienia funkcji metropolitalnych Warszawy ale także umożliwi metropolizację     obszaru jej oddziaływania. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa     Mazowieckiego musi prowadzić swymi ustaleniami do poprawy jakości     skomplikowanego układu funkcjonalno-przestrzennego jakim jest Warszawa i OMW     poprzez odpowiednią obsługę infrastrukturą transportową.

2.     prowadzących do przeciwdziałania chaotycznemu i kosztownemu rozwojowi     przestrzennemu Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Procesy dyfuzji impulsów     rozwojowych obejmują swym zasięgiem obszary położone w promieniu do 40 km od     centrum Warszawy. Postępuje proces rozpraszania zabudowy i wkraczanie jej na     nowe, często atrakcyjne przyrodniczo i będące ważnymi zasobami ekologicznymi,     tereny. Lokalizacja nowych funkcji produkcyjno-usługowych nie wiąże się z     odpowiednimi inwestycjami infrastrukturalnymi i często nie uwzględnia istniejącej     struktury funkcjonalno-przestrzennej. Wpływa to zwiększenie intensywności ruchu     drogowego poprzez wymuszanie przemieszczania się osób i przewozu towarów. Plan     Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego musi prowadzić     swymi zapisami do planowego i racjonalnego rozmieszczenia funkcji w obszarze     OMW z precyzyjnymi wskazaniami lokalizacji, które są preferowane ze względu na     dotychczasowe funkcje, istniejące formy zagospodarowania i dostępność     transportową.  

3.     prowadzących do stworzenia warunków dla realizacji koncepcji „Zielonego     pierścienia” wokół Warszawy. Ustalenia takie są niezbędne ze względu na rosnącą     presję urbanizacyjną i stopniową utratę walorów przez atrakcyjne dotychczas tereny o     charakterze przyrodniczym. Realizacja koncepcji „Zielonego pierścienia” powinna     być priorytetem, gdyż jest ona jednym z warunków zrównoważonego rozwoju OMW i     ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju Warszawy jako metropolii, której mieszkańcy     powinni mieć łatwy dostęp do tzw. zielonej infrastruktury i eko-usług (agroturystyka i     inne).

4.     zapewniających dalsze funkcjonowanie rolnictwa na wybranych obszarach OMW. Tereny rolnicze są     ważnym elementem systemu przyrodniczego OMW. Wpływają na bioróżnorodność i     jakość tego systemu oraz stanowią o atrakcyjności obszarów podwarszawskich.     Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego     powinny stworzyć trwałe ramy przestrzenne dla działalności rolniczej, przy założeniu     jej ewolucji w kierunku eko-usług czy rolnictwa organicznego.  

5.     szczególnie traktujących Obszar Metropolitalnego Warszawy w procesie     porządkowania i restrukturyzacji funkcjonalnej województwa mazowieckiego.     Metropolia warszawska, w przypadku kontynuacji obecnych trendów rozwojowych,     może stać się dysfunkcjonalna i zacząć tracić na atrakcyjności. Będzie to działo się z     negatywnymi skutkami dla dużej części, jeśli nie dla całości regionu Mazowsza. Plan     Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego powinien stworzyć     ramy do poprawy efektywności struktury przestrzennej OMW poprzez wprowadzenie     zasad kształtowaniu stref funkcjonalno-przestrzennych w tym reguł porządkowania     funkcji zabudowy, które  prowadzić będą do poprawy ładu przestrzennego. W Planie     powinno wyznaczyć się strefy wyłączenia spod zabudowy, gdzie preferowane będą     formy użytkowania terenu podporządkowane funkcjom związanym z ochroną     środowiska. Polityka rozwoju przestrzennego powinna być realizowana poprzez     kształtowanie odpowiednich pasm zurbanizowanych i terenów otwartych. Jest to     szczególnie istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju metropolii     warszawskiej.Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017