UWAGI STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

DO „ZIELONEJ KSIĘGI”

 

 

 

Jakie są najważniejsze problemy związane z funkcjonowaniem obszarów metropolitalnych?

 

  • Opracowanie i przyjęcie, po konsultacji z władzami wojewódzkimi i z gminami, założeń i strategii rozwoju metropolii, a zwłaszcza w dziedzinie gospodarki i zatrudnienia, nauki, edukacji i kultury oraz planowania przestrzennego.
  • W oparciu o powyższe założenia - określenie istniejących lub przyszłych najruchliwszych funkcjonalnych ośrodków obszaru metropolitalnego.
  • W oparciu o wyżej wymienione założenia: planowanie i rozbudowa metropolitalnej infrastruktury, w szczególności transportu. Optymalizacja funkcjonowania transportu publicznego na obszarze metropolii: sieć intermodalna, taryfy strefowe, finansowanie deficytu, powiązanie z systemem: parkuj i jedź. Optymalizacja gospodarki śmieciowej. Rozwój terenów wypoczynkowych. Rozwój parków technologicznych i specjalnych stref gospodarczych.

 

 

Które z zaproponowanych 13 rozwiązań jest najlepsze w polskich warunkach?

 

Trzeba podjąć rozwiązania w ramach pkt 13 Księgi, przy założeniu tworzenia powiatu metropolitalnego. Możliwe jest jednak także utworzenie na drugim szczeblu terytorialnym organizacji metropolitalnej tworzonej przez powiaty i gminy metropolii.

 

Czy potrzebne są rozwiązania uniwersalne określające sposób funkcjonowania wszystkich obszarów metropolitalnych w kraju, czy rozwiązania dopasowane do określonej metropolii?

 

Potrzebne są ogólne ramy a rozwiązania mogą być dopasowane do poszczególnych metropolii.

Jakie zadania publiczne powinny być realizowane przez jednostki metropolitalne, które powstałyby na podstawie ustawy metropolitalnej?

 

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców [niestety można wybrać tylko jedną opcję w tym pytaniu]

 Uzupełnienie (nie przekazane ze względu na brak możliwości technicznych):

   1. zaspakajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców, w/g propozycji Księgi.

   2. planowanie strategiczne, realizowane za pomocą wspólnej strategii obszaru metroplitalnego.

   3. ochrona środowiska wg propozycji Księgi.

 

Jakie narzędzia koordynacji powinny zostać wprowadzone w zakresie planowania przestrzennego?

 

Plan zagospodarowania przestrzennego metropolii z niezbędnymi ustaleniami wiążącymi

 

Które z zaprezentowanych rozwiązań jest najbardziej przystające do polskich realiów metropolitalnych?

 

Powiat metropolitalny ustanowiony w miejsce obecnych powiatów znajdujących się na terenie metropolii.

Po jakim czasie należy dokonać ewaluacji wprowadzonych rozwiązań metropolitalnych?

 

Co 5 lat przegląd, co 10 lat pełna ocena.

Jakie powinny być wskaźniki, za pomocą których oceniana będzie skuteczność przeprowadzonych zmian?

 

Tempo wzrostu PKB metropolii w relacji do tempa krajowego. Tempo wzrostu wydajności pracy w metropolii do tempa krajowego. Czas dojazdu do centrum metropolii (np. obszar 30 minutowego dojazdu do centrum), w metropoliach Górny Śląsk i Trójmiasto jakiś adekwatny wskaźnik czasu podróży wewnątrz metropolii. Zmiany udziału metropolii w zatrudnieniu krajowym. Nowe miejsca pracy.

Jakie są możliwe zachęty dotyczące dobrowolnej współpracy jednostek samorządu terytorialnego (finansowe i pozafinansowe)?

 

Preferencje w przyznawaniu środków europejskich i państwowych na zadania metropolitalne. Zwrot części „Janosikowego” na finansowanie zadań metropolitalnych

Jakie rozwiązania prawne są istotne z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli innych sektorów w celu zwiększenia udziału obywateli?

 

Budżet partycypacyjny dotyczący części swobodnych środków

 

Czy rozszerzenia działania funduszu sołeckiego na tereny miejskie, bądź wprowadzenie budżetu partycypacyjnego może istotnie pomóc w zwiększeniu partycypacji mieszkańców dot. funkcjonowania miast?

 

Prawdopodobnie tak, ale trzeba to sprawdzić na małym budżecie partycypacyjnym skoncentrowanym na wybranej dziedzinie, np. kulturze.

 

Czy idea Town Centre Management ma szansę na wykorzystanie w polskich miastach?

 

Tak, dla obszarów poprzemysłowych w szczególności.

 

Czy co do zasady sposób koordynacji powinien polegać na konsultacjach przygotowywanych dokumentów, czy konieczne jest zastosowanie procedury uzgodnieniowej?

 

Nie. Metropolia obowiązkowo jedynie konsultuje z gminami projekt plany zagospodarowania przestrzennego. Natomiast gminy muszą uzgodnić swoje plany zagospodarowania przestrzennego z planem metropolitalnym, ale jedynie w zakresie ustaleń wiążących

Jakie powinny być narzędzia koordynacji zadań w przypadku ewentualnego wprowadzenia jednostek ogólnometropolitalnych?

 

Konieczność uwzględnienia ustaleń wiążących planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego w gminnych dokumentach planistycznych. Opiniowanie całości planu przestrzennego przez metropolie, również w drugą stronę: konsultowanie i opiniowanie planu z.p. i strategii metropolitalnych przez gminy.

Jakie są obecnie problemy związane z koordynacją zadań o charakterze metropolitalnym w ramach istniejących obecnie możliwości dobrowolnej współpracy (tj. zrzeszeń, stowarzyszeń lub porozumień)?

 

Niechęć do współpracy, brak procedur prowadzących do niezbędnych uzgodnień na obszarze metropolitalnym, trudności w podziale ciężarów finansowych dotyczących zadań metropolitalnych,brak doświadczeń we współpracy jst.

 

Które z wyżej wymienionych narzędzi finansowych byłoby najlepszym wsparciem dla obszarów metropolitalnych? Czy istnieją jeszcze jakieś inne możliwości?

 

Udział w podatkach dochodowych. Składki i kontrakty mogą jedynie mieć charakter uzupełniający.

Które z zaproponowanych rozwiązań jest najlepsze uwzględniając specyfikę polskiej sieci miast?

 

Delimitacja obszarów metropolitalnych przygotowanych w ramach Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030; listę obszarów metropolitalnych w formie enumeratywne należy określić w ustawie.  Organy j.s.t., w szczególności te likwidowane w wyniku powstania metropolii (organy likwidowanych powiatów) nie będą oczywiście popierać takiej idei. Trudno również zakładać, że władze wszystkich gmin położonych na obszarze metropolitalnym a w szczególności miasta powiaty, którym powstanie „konkurent” w postaci powiatu metropolitalnego wypowiedzą się jednogłośnie za powołaniem jednostki metropolitalnej. Podobnie władze województwa mogą obawiać się powiatu metropolitalnego. Dlatego z władzami j.s.t. trzeba prowadzić konsultacje, zasięgać ich opinii, ale ostateczne propozycje i decyzje powinny zapadać na szczeblu Rady ministrów, sejmu i ewentualnie ogółu mieszkańców jednostek samorządowych położonych na obszarze projektowanej metropolii. Art. 170 Konstytucji upoważnia do referendów lokalnych w sprawach dotyczących wspólnot samorządowych. Zwołują je organa j.s.t. Należałoby poprawką w ustawie zwykłej upoważnić również Radę Ministrów do zwoływania referendów na szczeblu lokalnym, jeśli dotyczą one spraw lokalnych ale obejmujących wiele jednostek samorządowych.Początek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017