INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

w okresie od 9 czerwca 2009r. do 20 listopada 2011r.

 

 

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w czerwcu 2009r., zarząd pracował w składzie:

Andrzej Wielowieyski – Prezes

Zdzisław Brzeziński – Wiceprezes

Krzysztof Brzózka – Skarbnik

Jarosław Maćkowiak – Członek Zarządu

Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu

W pracach zarządu aktywnie uczestniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Witold Malarowski. W niektórych spotkaniach zarządu uczestniczył również przedstawiciel m.st. Warszawy – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej, Marcin Wojdat.

 

 

 

W okresie objętym sprawozdaniem członkowie zarządu wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez różne instytucje zainteresowane rozwojem, działaniem i ustawowym uregulowaniem funkcjonowania obszarów metropolitalnych. 

Prezes stowarzyszenia:

 1. Uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami metropolii francuskich, organizowanych przez dr Mirosława Grochowskiego pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego – 2009r.
 2. Wygłosił referat podczas konferencji metropolitalnej w Łodzi – październik 2009r.
 3. Wraz z innymi członkami zarządu brał udział w dyskusji podczas jubileuszowego spotkania Unii Metropolii Polskich – grudzień 2010r.
 4. Uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez powiat, wspólnotę samorządową i gminę Łomianki, poświęconym współpracy metropolitalnej.
 5. Brał udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Sejmiku Wojewódzkiego poświęconej debacie nad Studium Programu Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, opracowanym przez prof. S……
 6. Szczególnie istotne były rozmowy i konsultacje w Komisji Rozwoju Regionalnego poświęcone pracom ustawodawczym dotyczącym spraw metropolitalnych i planowania przestrzennego.
 7. W kwietniu 2011r. zagajał debatę w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym o rozwoju Polski w „złotej dekadzie” 2011-2020,  z uwzględnieniem problemów przestrzennych.
 8. Wraz z prof. Michałem Kuleszą zagajał debatę poświęconą administracji publicznej w Związku Banków Polskich.

 

Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, prezes razem z wiceprezesem brał udział w pracach i dyskusjach nad projektem ustawy „O wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, oraz o współdziałaniu gmin, powiatów i województw”. Wiceprezes Zdzisław Brzeziński jest stałym członkiem zespołu doradców przygotowujących tę ustawę.

 

Skarbnik Krzysztof Brzózka uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako przedstawiciel stowarzyszenia. Utrzymuje stałe kontakty z przedstawicielami samorządu na obszarze metropolitalnym Warszawy.

 

Zdzisław Brzeziński i Stanisław Kruszewski prowadzili rozmowy z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego  Leszkiem Rutą poświęcone zagadnieniom transportu na terenie aglomeracji warszawskiej.

 

Członkowie Zarządu śledzą na bieżąco toczące się procesy legislacyjne/ przygotowawcze dotyczące powołania metropolii. Informacje o nich, a także o interesujących spotkaniach i konferencjach, przekazywane są gminom warszawskiego obszaru metropolitalnego.

Dla przykładu: krytycznie oceniana przez stowarzyszenie wizja metropolii promowana przez  prof. Izdebskiego znajduje coraz szersze poparcie. Wspierana jest przez Unię Metropolii Polskich, co znalazło wyraz w apelu UMP do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustanowienia regionów metropolitalnych i miejskich. Treść tego wystąpienia Zarząd uznał za istotną i zdecydował o rozesłaniu do gmin warszawskiego obszaru metropolitalnego.

 

 

W odpowiedzi na  propozycję zmiany formuły funkcjonowania stowarzyszenia zgłoszoną przez Sekretarza m.st. Warszawy i Członka Zarządu SMW - Jarosława Maćkowiaka - przygotowano projekt znowelizowanego Statutu SMW.  Projekt ten miał zostać poddany pod dyskusję i głosowanie podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków. Na spotkaniu tym Sekretarz Warszawy zgłosił dodatkowy postulat o wyłączeniu z Zarządu dwóch jego członków. Wobec jednoznacznej deklaracji, że stolica poprze jedynie statut zawierający zapis o zarządzie składającym się wyłącznie z przedstawicieli samorządów lub osób przez nie upoważnionych, głosowanie nad uchwałą o przyjęciu przygotowanej nowelizacji statutu nie odbyło się. 

 

Brak poparcia przedstawicieli gmin członkowskich dla żądania władz Warszawy miał istotny wpływ na funkcjonowanie stowarzyszenia. Na kolejnych spotkaniach Jarosław Maćkowiak podkreślał, że stanowisko Warszawy w kwestii składu zarządu SMW jest niezmienne. Także prezentowane podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia głosy delegatów, że stowarzyszenie powstało jako przeciwwaga dla stolicy, wzbudziły nieufność władz Warszawy. Dlatego miasto stołeczne przestało uwzględniać stowarzyszenie w swoich planach. W styczniu 2010 r. Zarząd został poinformowany o decyzji zaprzestania opłacania przez Stolicę składki członkowskiej.

Zarząd deklarował gotowość spotkania z radnymi m.st. Warszawy i wyjaśnienia wątpliwości -   zrelacjonowania dziesięcioletniej działalności i wykazania, że racjonalnie gospodarujemy posiadanymi środkami. Deklaracja ta nie spotkała się z pozytywnym odzewem. Stanowisko stowarzyszenia zostało przekazane w formie pisemnej Prezydentowi m.st. Warszawy w lutym 2010r.

Osiągnięto porozumienie jedynie w jednym punkcie - uzgodniono, że Zarząd i władze Stolicy będą unikać publicznego manifestowania różnicy poglądów gdyż nie służy to idei metropolii.

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 26 stycznia br. postanowił zwołać konferencję gmin metropolitalnych w 10 rocznicę utworzenia stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, pod roboczym tytułem „Losy metropolii”. Jej intencją miało być jasne zarysowanie perspektyw przyszłości, w oparciu o rządowy raport „Polska 2030”. Do udziału i wygłoszenia referatów postanowiono zaprosić prof. Grzegorza Gorzelaka, prof. Huberta Izdebskiego, dr Krzysztofa Herbsta.

W związku jednak z istotnymi rozbieżnościami w ocenie zadań i prac dotyczącymi metropolii, między naszym stowarzyszeniem a władzami Stolicy,  zarząd postanowił odłożyć debatę nad przyszłością i strategią metropolii z uwagi na zbliżające się wybory samorządowe. Decyzję tę podjęto aby nie pogłębiać sporów i podziałów opinii publicznej i nie utrudniać sytuacji władzom Stolicy w okresie przedwyborczym. Równocześnie podkreślano głębokie przekonanie, że powinniśmy możliwie szybko przystąpić do prac nad strategią rozwoju metropolii warszawskiej.

Zamiast rozpoczynania publicznej debaty przekazano władzom Warszawy oraz 72 gminom obszaru metropolitalnego (wybranym wg opracowania prof. Strzeleckiego) cztery opracowania przygotowane na zlecenie stowarzyszenia:

 

 1. prof. Grzegorza Gorzelaka - „Dlaczego potrzebna jest Metropolia Warszawska?",
 2. dr Krzysztofa Herbsta - „Problemy strategii w rozwoju metropolitalnym",
 3. prof. Huberta Izdebskiego - „Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji"
 4. red. Edwina Bendyka - „Metropolia w sieci".

 

Dołączono do tego ogólny komentarz krytyczny prof. Michała Kuleszy oraz raport dr Mirosława Grochowskiego z badań nad poglądami przedstawicieli samorządów gmin na temat funkcjonowania metropolii. Materiały te przekazano także przedstawicielom prasy, którzy podejmują tematykę metropolitalną. W całości zostały również opublikowane w nr 6/2010 czasopisma „Samorząd Terytorialny". Były one przedmiotem dyskusji i wyjaśnień wśród działaczy samorządowych. Natomiast nie została podjęta przez władze stolicy najważniejsza w tym zakresie sprawa współpracy wielostronnej.

 

 

25 sierpnia, uchwałą Nr XXI/407/2011 Rady Warszawy, Stolica wystąpiła ostatecznie ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa. W ocenie zarządu decyzja ta jest pomyłką albo świadomym działaniem przeciw współpracy z gminami obszaru metropolitalnego, z których część też nie jest przekonana o konieczności takiej współpracy, ponieważ obawia się dominacji Stolicy.

Zarząd wyraża żal, że rozpoczęta w 2007 r. współpraca miedzy Stolicą a naszym stowarzyszeniem, która się dobrze zapowiadała i obudziła nadzieje naszych gmin, została zerwana. Przyczyny tego nie są dla nas zrozumiałe. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniami, że współpraca dwustronna gmin jest jedynie skuteczna, a wielostronna – przy udziale Stowarzyszenia - jest zbędna, a wobec tego i stowarzyszenie „Metropolia Warszawa” zbędne. Dla przyszłości metropolii ogromne znaczenie ma klimat zaufania i doświadczenia dobrej woli współpracy, a samorządowców wciąż nurtuje problem jak organizować wielostronne współdziałanie bez zagrożenia własnych interesów i niezależności gmin.

 

 

Zdaniem Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa gminy obszaru metropolitalnego Warszawy potrzebują bezwzględnie sprawnego systemu współdziałania i współdecydowania dla ochrony swych specyficznych interesów, oraz dla rozwiązywania coraz liczniejszych wspólnych potrzeb i problemów z Warszawą.

 

Aktualny pat legislacyjny i niemożność przyjęcia ustawy o funkcjonowaniu metropolii jest niezmiernie szkodliwy dla obszarów metropolitalnych. Hamuje prace nad strategią rozwoju a zwłaszcza nad rozwiązaniem spraw komunikacyjnych i planowania przestrzennego.

 

Spośród dwóch propozycji powierzenia zarządzania obszarami metropolitalnymi albo przez władze wybrane przez gminy z wiodącą rolą miasta metropolitalnego (dotychczasowy projekt rządowy i Unii Metropolii Polskich)  albo przez radę pod przewodnictwem marszałka województwa (projekt marszałków), projekt pierwszy (niezależnie od wariantów: metropolia, powiat lub podregion) oczywiście odpowiada znacznie bardziej interesom gmin metropolitalnych. Umożliwia koordynację, współdziałanie i uzgadnianie interesów z miastem metropolitalnym, z którym są i powinny być coraz bardziej związane. Projekt drugi jest sprzeczny z Konstytucją RP, ponieważ stwarza kolizję między szczeblami samorządu. Jest również sprzeczny z zadaniem ochrony interesów gmin metropolitalnych.

 

W pracach rządowych bierze się pod uwagę konieczność zatwierdzenia przez rząd strategii dla rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy najpóźniej w latach 2014-2015, ale jest oczywiste, że opracowanie tej strategii musi się odbyć przy udziale gmin metropolitalnych. I choćby ten elementarny wymóg narzuca potrzebę działania naszego stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie sporządziła:

KatarzynaWasilPoczątek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017