INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

w okresie od 14 maja 2008r. do 8 czerwca 2009r.

 

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, w maju 2008r., Zarząd pracował w składzie:

Andrzej Wielowieyski – Prezes

Zdzisław Brzeziński – Wiceprezes

Krzysztof Brzózka – Skarbnik

Jarosław Maćkowiak – Członek Zarządu

Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu

W spotkaniach zarządu uczestniczyli również przedstawiciele m.st. Warszawy – Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Marcin Wojdat oraz p.o. Dyrektora CKE Nina Zielińska.

 

W okresie objętym sprawozdaniem członkowie zarządu wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez różne instytucje zainteresowane rozwojem, działaniem i ustawowym uregulowaniem funkcjonowania obszarów metropolitalnych.  Prezes spotkał się między innymi z Wiceprezydentem Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim oraz Przewodniczącą Rady  m.st. Warszawy Ewą Malinowską-Grupińską. Wiceprezes Zdzisław Brzeziński brał udział w spotkaniach Komisji Rozwoju Regionalnego. Skarbnik Krzysztof Brzózka uczestniczył w pracach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako przedstawiciel stowarzyszenia. Brał również udział w pracach komisji powołanej przez MSWiA do opracowania ustawy metropolitalnej. Występował tam jako przedstawiciel stowarzyszenia posiadający równocześnie upoważnienie do reprezentowania stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

W czerwcu i lipcu 2008 roku, na zlecenie zarządu SMW, przeprowadzono badanie ankietowe na temat organizacji i funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Ankiety rozesłane zostały do wójtów i burmistrzów gmin – członków Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz do gmin współpracujących ze Stowarzyszeniem. Celem badania było poznanie opinii zarządzających gminami na temat problemów najważniejszych z punktu widzenia funkcjonowania obszaru metropolitalnego, głównych celów do realizacji w ramach polityki gmin w kontekście ich działania w ramach obszaru metropolitalnego, współpracy między gminami w obszarze metropolitalnym, rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych służących zarządzaniu obszarem metropolitalnym.

Jednym z powodów podjęcia badania było, poza celem poznawczym, przekonanie, że opinie gmin powinny być znane i brane pod uwagę przy projektowaniu aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie obszarów metropolitalnych. To od gminnego postrzegania problemów, nastawienia do współpracy, potrzeb i preferencji rozwojowych oraz prowadzonej polityki rozwoju zależy w znacznej mierze przyszły sukces bądź porażka rozwiązań, które maja sprzyjać harmonijnemu rozwojowi obszarów metropolitalnych. 

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że kwestia metropolitalna (uwarunkowanie rozwoju poprzez fakt lokalizacji w obszarze metropolitalnym) jest dostrzegana przez gminy z obszaru metropolitalnego Warszawy i traktowana jako kwestia ważna. Większość gmin dostrzega konieczność i pożytki instytucjonalizacji obszaru metropolitalnego Warszawy. Zgodnie z opiniami gmin OMW współpraca gmin obszaru metropolitalnego może być trudna jeśli nie powstanie odpowiednia struktura zarządcza. Delimitacja obszaru metropolitalnego powinna respektować przede wszystkim kryterium powiązań funkcjonalnych. Dla współpracy między gminami najważniejsze są: jasny podział kompetencji i czytelny mechanizm planowania i zarządzania rozwojem oraz wspólne cele i interesy gmin i innych podmiotów.

Raport z przeprowadzonego badania został rozesłany do gmin OMW, władz stolicy oraz MSWiA.

 

Marszałkowie województw (w październiku 2008r.) ogłosili stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy regulującej problem metropolii w Polsce. W opinii zarządu SMW stanowisko to sprzeczne jest z ideą samorządności. Stowarzyszenie wystąpiło z głosem przeciwnym w formie oświadczenia. Z jego treścią zapoznano organy administracji państwowej, samorządowej, prezydentów największych miast, organizacje i związki samorządowe oraz media. Zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej i na stronach PAP.

 

Zarząd prowadził działalność zmierzającą do poszerzenia listy członków stowarzyszenia oraz aktywizacji działań gmin członkowskich.  Pracownik biura Jerzy Boksznajder, z upoważnienia zarządu, utrzymywał stały bezpośredni kontakt z burmistrzami i wójtami gmin członkowskich. Pełnomocnik Zarządu spotkał się również z władzami Milanówka, Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Wołomina, Legionowa i Otwocka aby zaproponować im członkostwo w stowarzyszeniu. W efekcie prowadzonych działań do stowarzyszenia przyjęto nowego członka - miasto Żyrardów. Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w tej sprawie 24 czerwca 2008r. Kontynuowane są starania o przystąpienie nowych gmin.

 

W grudniu 2008r. w Izabelinie zorganizowano spotkanie z Dyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego Leszkiem Rutą, poświęcone sprawom komunikacji na terenie aglomeracji warszawskiej. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli gmin na co dzień korzystających z transportu stołecznego a także wszyscy zainteresowani nawiązaniem współpracy. Głównym tematem spotkania były zasady udziału finansowego gmin w kosztach komunikacji podmiejskiej.

 

Od lutego do kwietnia 2009r. członkowie zarządu przeprowadzili szereg spotkań  z władzami gmin warszawskiego obszaru metropolitalnego. Ich celem było zdefiniowanie najistotniejszych problemów przy rozwiązywaniu których niezbędna jest współpraca ze stolicą. Problemy podnoszone przez samorządy w trakcie spotkań powtarzają się. Do najczęściej wymienianych należą: komunikacja, oświata, sprawy wodociągów i kanalizacji. Obok tematów wspólnych sygnalizowano również sprawy specyficzne dla poszczególnych gmin. Na przykład, gminy zlokalizowane w okolicy Kampinoskiego Parku Narodowego czy Zalewu Zegrzyńskiego, zgłaszają potrzebę współpracy ze stolicą w kwestii partycypacji Warszawy w kosztach utrzymania baz rekreacyjnych, z których korzystają mieszkańcy stolicy. Otwock wystąpił z propozycją wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu przywrócenie mu funkcji uzdrowiska i bazy wypoczynkowej. Na podstawie wyników tych rozmów sporządzony zostanie plan działań stowarzyszenia na najbliższe miesiące.

 

            W marcu 2009r., na zaproszenie Prezesa Wielowieyskiego - posła do Parlamentu Europejskiego, grupa samorządowców  wzięła udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli. Był to wyjazd finansowany z funduszy europejskich. Delegaci wzięli udział w spotkaniach z  osobami zajmującymi się polityką regionalną w Komisji Europejskiej oraz  przedstawicielem Województwa Mazowieckiego w Brukseli. Uczestniczyli również w spotkaniach w instytucjach politycznych.

 

W kwietniu br. zarząd podjął decyzję o objęciu patronatem dwóch wystaw fotograficznych o tematyce warszawskiej organizowanych przez fundację Cultus:  „Warszawa kontrastów” (czerwiec 2009r.) oraz „Warszawa jest wielka” (sierpień 2009r.). Na terenie gmin członkowskich wystawy te będą eksponowane bezpłatnie.

 

Na początku bieżącego roku członek zarządu Jarosław Maćkowiak zaproponował zmianę formuły funkcjonowania stowarzyszenia. Zgłosił propozycję przekształcenia SMW w płaszczyznę współpracy gmin i stolicy. Realizacja tego zamierzenia wymaga powołania dwóch wiceprezesów. Intencją pomysłodawcy jest aby jeden z nich współpracował z dyrektorami urzędu miasta, drugi z gminami aglomeracji warszawskiej. Wiceprezesowie pozostawaliby w stałym kontakcie i wspólnie rozwiązywali bieżące sprawy. Niezbędne będą również zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy.

Przygotowano projekt znowelizowanego Statutu SMW, który uwzględnia powyższe zmiany.

W ocenie zarządu propozycja ta jest potencjalnie korzystna zarówno dla gmin jak i dla Warszawy. Zostanie poddana pod dyskusję i głosowanie podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.

 

            W dniach 26 -27 maja br. Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego zorganizowało między­narodową konferencję „Świat–Europa-Polska. Przyszłość Mazowsza”, otwierającą pro­jekt „Trendy rozwojowe Mazowsza” . Przedstawiciele zarządu wzięli w niej udział. Zaprezentowane opracowanie zawiera szereg cennych i ważnych propozycji. Unika jednak wyraźnego postawienia problemu metropolii. W czasie debaty Prezes Stowarzyszenia zwrócił uwagę na ten istotny brak prezentowanego programu. Podkreślił jak w krajach Unii Europejskiej postrzegany jest wpływ rozwoju aglomeracji. na rozwój całego kraju. Aktualny brak gospodarza dla obszaru metropolitalnego, który by wyrażał i organizował współpracę gmin i stolicy, jest przyczyną braku strategii rozwojowej dla metropolii. W związku z tym nie ma ustalonych priorytetów oraz kryteriów decyzji inwestycyjnych oraz zasad racjonalnego wykorzystania znacznych środków europejskich. Stąd pilna potrzeba zakończenia prac nad ustawą regulującą problemy metropolii.

Ważny wkład do debaty nad przyszłością Mazowsza wniósł Krzysztof Herbst, wskazując na wielką potrzebę prac nad strategią oraz opóźnienia i brak decyzji w tym zakresie.

Istotna była również wypowiedź inż. Furmana dotycząca najważniejszych problemów metropolizacji. Jego propozycje zarząd przesłał do wiadomości gmin naszego obszaru metropolitalnego.

 

W związku z podjęciem przez władze m.st. Warszawy prac nad „Projektem transportu publicznego Warszawy i jej obszaru metropolitalnego na lata 2010 – 2035”, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa porozumiało się z Biurem Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy. Na spotkanie zarządu został zaproszony dyrektor biura. Po przedstawieniu przez Mieczysława Reksnisa informacji o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach zarząd zaproponował konsultowanie przygotowywanych projektów. SMW wystosowało pismo do 84 gmin objętych opracowaniem informujące o przygotowywanym projekcie i zachęcające do współpracy oraz zgłaszania uwag i propozycji.

Nawiązując do opinii wyrażonych podczas Walnego Zgromadzenia Członków SMW w roku ubiegłym należy podkreślić wagę problemu zarówno dla Warszawy jak i reszty obszaru metropolitalnego. W chwili obecnej jest rzeczą szczególnie istotną aby rozszerzyć prace nad projektem transportu publicznego na pozostałe dziedziny komunikacji (transport drogowy, rowerowy, komunikację wokół dworców kolejowych, itd.). Niestety, władze stolicy wahają się w tym zakresie. Wobec tego, zadaniem stowarzyszenia powinno być kontynuowanie starań nad podjęciem prac nad zintegrowanym projektem komunikacji dla obszaru na lata 2010 – 2035. Nasze stowarzyszenie powinno w tym projekcie aktywnie uczestniczyć.

 

 

Sprawozdanie sporządziła:

Katarzyna WasilPoczątek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017