SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA METROPOLIA WARSZAWA

w okresie od 22 czerwca 2007r. do 14 maja 2008r.

 

Od ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w czerwcu 2007r. Zarząd pracował w składzie:

Andrzej Wielowieyski – Prezes

Zdzisław Brzeziński – Wiceprezes

Krzysztof Brzózka – Skarbnik

Adam Leszkiewicz – Członek Zarządu

Stanisław Kruszewski – Członek Zarządu

W opisywanym okresie zarząd obradował 10 razy,  podjął 10 uchwał. Zarząd zatrudnił kierownika biura Jerzego Boksznajdera, który utrzymywał stały bezpośredni kontakt z burmistrzami i wójtami gmin członkowskich. 

W związku z podjęciem obowiązków w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Leszkiewicz – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy w SMW – złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu SMW. 11 marca 2008r. zarząd podjął uchwałę o przyjęciu tej rezygnacji. Tego samego dnia zarząd postanowił uzupełnić skład. Nowym Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy w SMW został Sekretarz m.st. Warszawy – Jarosław Maćkowiak. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w tej sprawie.

Skarbnik Krzysztof Brzózka brał udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jako przedstawiciel stowarzyszenia. Pan Brzózka uczestniczył także w pracach komisji powołanej przez MSWiA do opracowania ustawy metropolitalnej. Występował tam jak przedstawiciel stowarzyszenia posiadający równocześnie upoważnienie do reprezentowania stanowiska Prezydenta m.st. Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

            Zarząd prowadził działalność zmierzającą do poszerzenia listy członków stowarzyszenia oraz aktywizacji działań gmin członkowskich. Do stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy: Halinów, Stare Babice, Mszczonów, Wiązowna i Mińsk Mazowiecki. Kontynuowane są prace nad przystąpieniem nowych gmin. Zarządowi zależy bowiem aby wszystkie gminy warszawskiego obszaru metropolitalnego były zrzeszone w stowarzyszeniu.

 

Zarząd przygotował założenia do przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców OMW dotyczącej tematyki życia w metropolii, jej rozwoju i oczekiwań. Ankietę na zlecenie zarządu przeprowadził CBOS. Ankietę, poszerzoną o kilka pytań, przesłano również do blisko pięćdziesięciu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin OMW. Wyniki tych badań omówione zostały podczas uroczystej  prezentacji wyników ankiety zorganizowanej przez zarząd w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie 17 października 2007r. Prezentacja ta zakończyła się konferencją prasową.

 

            W trakcie Walnego Zgromadzenia 22.06.2007r. utworzone zostały cztery zespoły robocze: komunalny, komunikacyjny, zagospodarowania przestrzennego i organizacyjny. Członkowie zarządu uczestniczyli w pracach tych zespołów wraz z przedstawicielami m.st. Warszawy. Stanisław Kruszewski współpracował z dyrektorem Rutą nad przygotowaniami do powstania komunalnego gminnego związku komunikacyjnego z udziałem m.st. Warszawy i zainteresowanych gmin, projekcie wspólnego biletu komunikacji zbiorowej na obszarze metropolii, planach rozwoju SKM i współpracy z Kolejami Mazowieckimi. Zdzisław Brzeziński sygnalizował problemy w pracy zespołu komunalnego wynikające ze zmian personalnych wśród przedstawicieli m.st. Warszawy. Z tego powodu prace zespołu uległy zawieszeniu. Krzysztof Brzózka współpracował z dyrektorem Mikosem i inż. Jolantą Latało w zespole zagospodarowania przestrzennego. Dzięki tej współpracy udało się osiągnąć porozumienie w zakresie koncepcji rozwoju.

Witold Malarowski w zespole organizacyjnym podejmował działania zmierzające do zwiększenia liczby gmin członkowskich SMW.

Działania tych zespołów, w ocenie zarządu, wymagają aktywizacji. Problem stanowią zmiany personalne wśród przedstawicieli stolicy, które spowalniają prace. Zarząd nie ustaje w próbach zaktywizowania działań zespołów. Wyniki ich pracy będą mogły posłużyć bliższej współpracy zainteresowanych gmin w zakresie rozwiązywania zagadnień wspólnych dla OMW.

 

            Zarząd pracował również nad zorganizowaniem II Konferencji Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w Izabelinie. Konkluzje i ustalenia tej konferencji stanowić będą istotny przyczynek do działań dotyczących ustawowego rozwiązania funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce. Potrzeba takich działań staje się coraz pilniejsza.

Olgierd Dziekoński, jako sekretarz naukowy konferencji, opracował i rozesłał na jesieni ankietę w sprawie dezyderatów do rozwoju metropolii – do ponad trzydziestu przedstawicieli różnych dziedzin. Dała ona tylko częściowe rezultaty. Jak dotąd ani szkoły wyższe ani organizacje pracodawców nie są w stanie samodzielnie generować wytycznych strategicznych. Sytuacja wygląda lepiej w zakresie oświaty i kultury.

            W ramach przygotowań do konferencji Prezes Stowarzyszenia oraz kolejny sekretarz naukowy – dr Mirosław Grochowski, odbyli kilkadziesiąt rozmów rozpoznawczych oraz przygotowawczych do paneli. Spotkali się między innymi rektorami SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki oraz z prof. Dietrichem z Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, przedstawicielami Towarzystwa Urbanistów Polskich, ekspertami prawnymi (profesorowie: Kulesza i Izdebski), wojewodą Kozłowskim, ministrem Bonim oraz jego doradcą Pawłem Bochniarzem a także z kierownictwem Muzeum Sztuki Nowoczesnej, działaczami oświatowymi, przedstawicielami organizacji Lewiatan (H.Bochniarz) i BCC (M.Goliszewski).

 

            Zarząd konsultował również opracowania dotyczące delimitacji OMW z prof. Strzeleckim i innymi autorami z Biura Planowania Regionalnego. Członkowie zarządu wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach i opracowaniach różnych instytucji zainteresowanych rozwojem, działaniem i ustawowym uregulowaniem funkcjonowania obszarów metropolitalnych, zwłaszcza uczestniczyli aktywnie w naradach zorganizowanych przez Wojewodę Mazowieckiego (17 marca 2008) i Unię Metropolii Polskich (31 marca 2008).

            II Konferencja Gmin Obszaru Metropolitalnego w Izabelinie zgromadziła blisko 60 uczestników. Udział w niej wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast obszaru metropolitalnego a także starostowie powiatów, przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy oraz Wojewoda Mazowiecki.  Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy zgromadzeni  (także dotychczas sceptycznie nastawieni) zgodnie deklarowali chęć współpracy przy pracach legislacyjnych regulujących funkcjonowanie warszawskiego obszaru metropolitalnego. Takie nastawienie umożliwi  – mamy nadzieję – włączenie się przedstawicieli zainteresowanych gmin OMW w działania zmierzające do przyjęcia rozwiązań pozwalających na przyspieszenie rozwoju naszego obszaru metropolitalnego.

 

 

 

Sprawozdanie sporządził:

Jerzy BoksznajderPoczątek strony
Metropolia Warszawa | www.metropolia.warszawa.pl | 2017